Thursday, April 16, 2015

Nhã Thuyên: "Vị trí của kẻ bên lề" -2

n

Tiếp tục bàn về vụ Nhã Thuyên bị "đánh tơi tả" vì luận văn thạc sĩ tựa đề "Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa".   

Hai nhà phê bình và lý luận văn học Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn phân tich những động cơ của nhà cầm quyền và tác động của vụ này đối với văn học nghệ thuật và quyền tự do học thuật tại Việt Nam.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống