Saturday, July 11, 2015

Mẹ chồng nàng dâu

"Không phải tôi ghen vì chồng mình yêu mẹ hơn yêu vợ, mà vì cháu nội của bà; tôi luôn có cảm giác như bà nội chỉ chực "nẫng" mất con từ tay mình, nên cứ ngấm ngầm cạnh tranh với bà".  

rhf

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống