Wednesday, June 28, 2017

Hồi ký của Trần Trọng Kim được xuất bản rồi dừng lại

Sunday, June 25, 2017

Tướng do tâm sinh : Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình

Người Việt và "văn hóa" ngụy biện

 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống