Sunday, June 14, 2015

Ghen có trình độ

Ghen trình độ, ghen đẳng cấp là ghen mà người bị ghen không biết. Ghen mà tình địch của mình không lường trước được hậu quả sẽ đến.
By Trần Việt
 rhf

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống