Sunday, May 10, 2015

Mai con về với mẹ có được không?

ert
Với những đứa con xa nhà, mai sau dù có đi khắp chân trời góc biển cũng chẳng có con đường nào xa hơn đường về nhà mình...

Mai con về với mẹ có được không?
Gác những toan lo bên đời lên xó bếp
Nép vào lòng mẹ lúc con biết mình rất mệt
Mẹ sẽ cười hiền với con gái thích long nhong...

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống