Friday, October 14, 2016

Ba bài thơ về bướm và hoa

pic
Vĩnh Lạc Đoàn Thế Ngữ

Trong phần Âm Thanh và Ngôn Từ sau đây, Nhạc sĩ Vĩnh Lạc Đoàn Thế Ngữ sẽ giới thiệu ba bài thơ của Tàu, Pháp và Nhật về chủ đề Bướm và Hoa.

蝶戀花其一

庭院深深深幾許?
楊柳堆煙,
簾幕無重數,
玉勒雕鞍遊治處,
樓高不見章台路。

雨橫風狂三月暮,
門掩黃昏,
無計留春住。
淚眼問花花不語,
亂紅飛過鞦韆去。


Điệp luyến hoa kỳ 1 

Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử ?
Dương liễu đồi yên,
Liêm mạc vô trùng số,
Ngọc lặc điêu an du trị xứ,
Lâu cao bất kiến Chương Đài lộ.

Vũ hoành phong cuồng tam nguyệt mộ,
Môn yểm hoàng hôn,
Vô kế lưu xuân trú.
Lệ nhãn vấn hoa, hoa bất ngữ,
Loạn hồng phi quá thu thiên khứ.


Dịch nghĩa 

Đình viện sâu sâu sâu biết mấy?
Dương liễu mông lung như khói
Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi.
Hàm ngọc, yên chạm chốn chơi bời,
Lầu cao không thấy đường Chương Đài.

Cuối tháng ba mưa dữ, gió mạnh
Cửa che kín hoàng hôn,
Không có cách gì giữ nổi mùa xuân.
Mắt lệ hơi hoa, hoa không nói,
Màu hồng rụng tơi bời hơn cả mùa thu.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống