Thursday, October 1, 2015

Đoàn Chuẩn trong 70 Năm Tình Ca VN

Sau đây là phần 13 của chương trình 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam, nói về Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
pic


No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống