Saturday, October 8, 2016

Ngô Thụy Miên và Áo Lụa Hà Đông

pic
Vĩnh Lạc Đoàn Thế Ngữ
Trong phần Âm Thanh và Ngôn Từ sau đây, Nhạc sĩ Vĩnh Lạc Đoàn Thế Ngữ sẽ phân tích thi phẩm Áo Lụa Hà Đông của Thi sĩ Nguyên Sa, và nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông của Ngô Thụy Miên.


No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống